雅博在线平台

MIET ngày nay

MIET ngày nay

MIET – ??i h?c nghiên c?u qu?c gia.

MIET – ??i h?c k? thu?t hàng ??u ? Nga, n?m trong top 20 tr??ng ??i h?c t?t nh?t c?a Nga theo c? quan Giáo d?c ??i h?c British Times.

Phòng thí nghi?m hi?n ??i, c?ng ngh? tiên ti?n và nh?ng góc nhìn m?i m? v? quy trình giáo d?c ?? giúp MIET tr? thành trung t?m nghiên c?u hàng ??u trong vi?c ?ào t?o các chuyên gia trong l?nh v?c ?i?n t?, c?ng ngh? nano, vi?n th?ng và c?ng ngh? th?ng tin.

Tr??ng ??i h?c n?m ? thành ph? Zelenograd – trung t?m sinh thái th?n thi?n nh?t c?a Moscow.

MIET ngày nay:

 • Giáo d?c, ??nh h??ng ngh? nghi?p t??ng lai
 • V? trí cao trong b?ng x?p h?ng các tr??ng ??i h?c
 • Tích c?c ho?t ??ng và ??i m?i khoa h?c
 • Thi?t b? nghiên c?u ??c ?áo
 • Các trung t?m ?ào t?o qu?c t? v?i s? tham gia c?a các c?ng ty M? Cadence, Synopsys, Mentor Graphics
 • Ch??ng trình b?ng kép
 • C? h?i làm vi?c trong các c?ng ty hàng ??u th? gi?i
 • C? s? h? t?ng th? thao hi?n ??i
 • Cu?c s?ng sinh viên s?i ??ng
 • K? túc xá tho?i mái

4200 sinh viên

15 trung t?m ?ào t?o qu?c t?

60 tr??ng ??i h?c ??i tác t? Ch?u ?u, Ch?u ? và Hoa K?

Trình ?? h?c v?n:

 • C? nh?n
 • Th?c s?
 • Ti?n s?

L?nh v?c ?ào t?o:

 • H? th?ng và c?ng ngh? c?ng ngh? sinh h?c
 • C?ng ngh? truy?n th?ng và h? th?ng truy?n th?ng
 • Khoa h?c và K? thu?t Máy tính
 • H? th?ng th?ng tin và c?ng ngh?
 • hi?t k? và c?ng ngh? c?a ph??ng ti?n ?i?n t?
 • Khoa h?c v?t li?u và c?ng ngh? v?t li?u
 • V?t li?u nano
 • Tin h?c ?ng d?ng
 • Toán ?ng d?ng
 • K? thu?t ph?n m?m
 • K? thu?t v? tuy?n
 • An toàn c?ng ngh?
 • ?i?u khi?n trong h? th?ng k? thu?t
 • Qu?n l? ch?t l??ng
 • ?i?n t? và ?i?n t? nano
 • Qu?n l?
 • Ng?n ng? h?c
 • Thi?t k?
MIET t? hào v? sinh viên t?t nghi?p c?a mình!

SINH VI?N C?A CH?NG T?I:

 • ?áp ?ng nhu c?u trong nhi?u ngành c?ng nghi?p khác nhau
 • H??ng ?u ái cao t? các c?ng ty hàng ??u trên toàn c?u

Làm vi?c t?i nhi?u qu?c gia trên th? gi?i

MIET t? hào v? sinh viên t?t nghi?p c?a mình!

SINH VI?N C?A CH?NG T?I:

 • ?áp ?ng nhu c?u trong nhi?u ngành c?ng nghi?p khác nhau
 • H??ng ?u ái cao t? các c?ng ty hàng ??u trên toàn c?u.
 • Làm vi?c t?i nhi?u qu?c gia trên th? gi?i

??i th? thao

 • Bóng b?u d?c
 • Khúc c?n c?u
 • B?i
 • Bóng ?á
 • Bóng r?
 • Bóng chuy?n
 • Bóng bàn
 • Qu?n v?t
 • Leo núi
 • ?i?n kinh
 • V? thu?t
 • C? v?
và nhi?u h?n n?a ...

Chào m?ng ??n v?i MIET!